BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
Oferty pracy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w
Zielonej Górze

 

ogłasza nabór na stanowiska:

Specjalista do Wydziału Infrastruktury na umowę o pracę na zastępstwo (z możliwością podpisania w późniejszym terminie umowy na czas określony lub nieokreślony).
1)    Wykształcenie: wyższe w branży architektonicznej lub ogólnobudowlanej.
2)    Uprawnienia: mile widziane architektoniczne lub budowlane.
3)    Umiejętności: praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, CAD, Norma), umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa
w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub kandydat podda się postępowaniu na uzyskanie ww. poświadczenia.
4)    Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:
1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierającą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3)    oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa,
4)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)    kserokopie świadectw pracy,
6)    kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko.
Wymagane dokumenty, należy składać do kancelarii jawnej lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 14.12.2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne
z niezakwalifikowaniem kandydata. 
 

Specjalista (ds. elektrycznych) do sekcji technicznego utrzymania nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości.
1)    Wykształcenie: wyższe o profilu elektrycznym lub elektroenergetycznym.
2)    Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających,  przesyłających i zażywających energię elektryczną na stanowisku DOZORU I EKSPLOATACJI. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE” lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych.
3)    Umiejętności: znajomość przepisów prawa budowlanego, zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, praktyczna znajomość obsługi komputera
(MS Office – Word, Excel), umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
4)    Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata.
Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą:
1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierającą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3)    oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa,
4)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)    kserokopie świadectw pracy,
6)    kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.
Wymagane dokumenty, należy składać do kancelarii jawnej lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 14.12.2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne
z niezakwalifikowaniem kandydata.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych